ALGEMENE VOORWAARDEN MESTDISTRIBUTIE.BE

 

1. Aanmelden

·         Mestdistributie.be kan het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe Gebruiker voor het gebruik van de Mest Transport Administratie (MTA) (internet)applicatie weigeren dan wel afhankelijk stellen van nadere voorwaarden, indien daartegen naar haar oordeel bezwaren bestaan. De rechten uit hoofde van de overeenkomst zijn niet overdraagbaar.

·         Indien Mestdistributie.be besluit tot het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe Gebruiker stelt zij de Gebruiker in het bezit van een wachtwoord en een gebruikersnaam voor MTA.

·         De gebruikersnaam en het wachtwoord worden per voorkeur schriftelijk naar Gebruiker verstuurd.

 

2. Gebruik van de administratieomgeving MTA binnen Mestdistributie.be 

·         De gebruikersnaam geldt in combinatie met het wachtwoord als legitimatie voor de toegang tot de eigen administratieomgeving van Gebruiker binnen het MTA van Mestdistributie.be.

·         De Gebruiker verbindt zich ertoe het wachtwoord en de gebruikersnaam geheim te houden en verder alles te doen om de geheimhouding van gebruikersnaam en wachtwoord te verzekeren.

·         De Gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking aan Mestdistributie.be te melden. Dit kan uitsluitend geschieden via e-mail (info@mestdistributie.be). Mestdistributie.be is na de melding bevoegd de gebruikersnaam en het wachtwoord te blokkeren.

·         Mestdistributie.be verplicht zich tot de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding ten aanzien van de gegevens van Gebruiker in MTA.

·         Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk via e-mail (info@mestdistributie.be) te worden gemeld bij Mestdistributie.be. Telefonische melding middels het nummer verstrekt in de aanbiedingsbrief is slechts in geval van nood mogelijk.

 

3. Administratieve gegevens binnen MTA en Electronische Gegevensuitwisseling

·         De Gebruiker staat in voor de juistheid van de door Gebruiker ingegeven mestafzetdocumenten en de daarin door hem vermelde gegevens. Mestdistributie.be is niet gehouden de juistheid van de in de mestafzetdocumenten vermelde gegevens te verifiëren.

·         Electronische gegevensuitwisseling met de Vlaamsche Mestbank (VLM) of het Mest Transport Internet Loket (MTIL) van de VLM is niet mogelijk. Gebruiker kan Mestdistributie.be op geen enkele wijze dwingen tot het inrichten van een electronische gegevens-uitwisselingsinterface met welke partij dan ook.

·         Mestdistributie.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het doorgeven aan derden ten aanzien van mestafzetdocumenten die door Gebruiker zijn ingevoerd of gewijzigd. Het is aan Gebruiker om nieuwe mestafzetdocumenten en of wijzigingen in mestafzetdocumenten te melden aan partijen die hiervan op de hoogte dienen te worden gesteld.

 

4. Ondersteuning en helpdesk

·         Ten aanzien van ondersteuning en helpdesk heeft Gebruiker de mogelijkheid om via e-mail in contact te treden met Mestdistributie.be (info@mestdistributie.be). Mestdistributie.be zal normaliter binnen één werkdag reageren, maar uiterlijk binnen twee werkdagen.

·         Jaarlijks heeft Gebruiker recht op één uur gratis ondersteuning en/of helpdesk. Indien Gebruiker meer ondersteuning/helpdesk wenst geldt voor de overige uren een tarief van ? 85,00 per uur (excl. BTW). Op het moment dat kosten voor ondersteuning/helpdesk voor het eerst in rekening zullen worden gebracht, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld.

 

5. Aansprakelijkheid

·         Mestdistributie.be zal streven naar het zoveel mogelijk ongestoord functioneren van de onder haar beheer staande apparatuur en programmatuur. Mestdistributie.be is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Gebruiker verband houdende met het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledige functioneren van de onder het beheer van Mestdistributie.be of derden staande apparatuur, programmatuur, overige systemen, het Internet, tenzij en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mestdistributie.be.

·         Mestdistributie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van invoerde gegevens en/of opdrachten en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van de administratieomgeving MTA binnen Mestdistributie.be in het verkeer tussen de Gebruiker en Mestdistributie.be, zowel als tussen Mestdistributie.be en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie met de gebruiker, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van Mestdistributie.be.

·         Mestdistributie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van onjuistheden in opgevraagde informatie en/of berekeningen.

 

6. Toepasselijkheid van voorwaarden

·         De voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de Gebruiker zich heeft aangemeld voor het MTA van Mestdistributie.be waardoor hij automatisch de voorwaarden heeft geaccepteerd.

·         Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden van de FENIT van toepassing.

 

7. Tarieven en betalingen

·         Mestdistributie.be is bevoegd aan de Gebruiker de overeengekomen abonnementskosten vooraf jaarlijks of halfjaarlijks in rekening te brengen met betrekking tot diens administratiegedeelte MTA binnen Mestdistributie.be. Mestdistributie.be is gerechtigd om de toegang tot MTA voor Gebruiker te blokkeren voor de periode dat Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van de betaling van de abonnementskosten.  De kosten van overige diensten specifiek uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker zullen in vooraf in overleg met de Gebruiker worden vastgesteld.

·         Alle prijzen worden door Mestdistributie.be vastgesteld en kunnen slechts bij het ingaan van een nieuw administratiejaar worden gewijzigd. Mestdistributie.be draagt er zorg voor dat informatie hierover ten minste 3 maanden vooraf bekend wordt gemaakt aan gebruikers.

·         De kosten van het gebruik van de verbinding met het internet komen voor rekening van Gebruiker.

 

8. Wijziging, opzegging en ontbinding

·         De overeenkomst voor MTA wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Mestdistributie.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij op de internet site. Mestdistributie.be is voorts gerechtigd de administratiesoftware MTA op Mestdistributie.be aan te vullen en/of te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan in kennis worden gesteld, hetzij via e-mail, hetzij op de internet site.

·         Het abonnement loopt gedurende een geheel administratiejaar. Een administratiejaar loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. Opzegging door Gebruiker kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe administratiejaar te geschieden (dus voor 1 december).