Welkom bij Mestdistributie.be:
Online Mest Transport Administratie (MTA)

Met MTA klaar voor AGR en GPS
Via de website Mestdistributie.be kunnen Erkend Mestvoerders, Exploitanten Verzamelpunten, Exploitanten Be-/ Verwerkingseenheden of Producenten 'Andere Meststoffen' zich abonneren op de internet applicatie Mest Transport Administratie (MTA): een registratieprogramma voor mestafzetdocumenten zoals die worden uitgegeven door de Vlaamse Mestbank met als doel om de gegevens die deze mestafzetdocumenten (MAD) en EVOA-transportformulieren bevatten te ontsluiten zodat bijvoorbeeld automatisch de door de Mestbank verplicht gestelde aan- en afvoerregisters worden bijgehouden.
Met de aankondiging in het najaar van 2005 van de Vlaamse overheid dat er een verstrenging van controles op handhaving van het mestdecreet zal plaatsvinden, kan voor u als mestvoerder het sein zijn om uw mestadministratie verder te professionaliseren. Met MTA kunt u dit op een eenvoudige en goedkope wijze en met weinig tijdsinspanning realiseren. Verder is MTA reeds voorbereidt voor het ontvangen en verwerken van gegevens verkregen via Automatische Gegevens Registratie (AGR) en GPS op het voertuig. Per 1 november 2006 is AGR-GPS verplicht voor alle klasse C mestvoerders; de apparatuur moet hiervoor per 1 februari 2007 operationeel zijn.
MTA heeft inmiddels werkende koppelingen met de AGR-GPS apparatuur van ALL-CONNECTS uit Kapellen en VMA uit Kesteren (NLD).

MTA hoe het werkt
Iedere gebruiker heeft een eigen administratieomgeving (database) tot zijn beschikking die via internet toegankelijk is door middel van een, alleen bij de gebruiker bekend zijnde, unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
Voor Erkend Mestvoerders die gebruik maken van het Mest Transport Internet Loket (MTIL) van de Vlaamse Mestbank om mestafzetdocumenten aan te melden, is het invoeren van de mestafzetdocumenten in MTA heel eenvoudig en in enkele minuten dagelijks of wekelijks te realiseren: iedere gebruiker van MTA heeft standaard namelijk de mogelijkheid om het download-bestand dat via MTIL van de aangemelde mestafzetdocumenten kan worden opgevraagd, direct te importeren in het MTA. MTA zal na het ophalen en inlezen van dit bestand, automatisch de nog niet bekende mestafzetdocumenten in de administratie plaatsen en eventueel nieuwe aanbieders enof afnemers toevoegen aan het klantenbestand van MTA. Daarnaast kan een gebruiker ook nog handmatig mestafzetdocumenten toevoegen aan de MTA administratie, bijvoorbeeld die per fax zijn aangemeld bij de Vlaamse Mestbank of die door derden zijn aangemeld en waarop de gebruiker partij is.
Daarnaast kunnen Erkend Mestvoerders hun MTIL download-bestand, via de uitwisselingsapplicatie van MTA aanbieden aan andere gebruikers van MTA waarmee ze een bepaalde zakelijke relatie hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: andere Erkend Mestvoerders waarbij op hun mestbanknummer mest geladen of gelost wordt (bijvoorbeeld uit tijdelijke opslagen of direct op kopakker); de aan- of afvoer naar mestopslagen van Exploitanten Verzamelpunten of Be-/verwerkingseenheden of de afvoer van Producenten 'Andere meststoffen'. Tijdens de uitwisseling van de aangeboden MTIL-gegevens zullen hieruit door de uitwisselingsapplicatie van MTA automatisch alléén die mestafzetdocumenten worden gefilterd van aanbieders of afnemers met de vooraf ingestelde mestbanknummer(s) die met een bepaalde gebruiker uitgewisseld worden. Met de overige gegevens in het MTIL-bestand wordt verder niets gedaan. Het voordeel voor uw relatie is dan dat men in hun MTA-administratie over deze door u getransporteerde mestafzetdocumenten kunnen beschikken zonder dat men deze eerst nog handmatig moeten invoeren.
Doordat MTA op een gestructureerde manier met de gegevens op de mestafzetdocumenten omgaat, kan een gebruiker op allerlei manieren binnen MTA de gegevens bekijken en op basis hiervan overzichten, registers en statistieken genereren. Hierdoor krijgt de gebruiker een veel beter inzicht in de exacte aan- en afvoer bij zijn klanten en kan een erkend mestvoerder bijvoorbeeld als service voor een klant, direct een aan- of afvoer overzicht voor deze klant afdrukken als deze klant daar om vraagt. Er kunnen ook overzichten worden gegenereerd die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij de facturatie van de uitgevoerde transport- of injecteerwerkzaamheden en of om na te gaan of de gegevens in MTIL of MTA in overeenstemming zijn met de werkelijkheid (aantal vrachten/tonnen per document). Ook wordt door MTA automatisch een aan- en afvoerregister bijgehouden van eventueel in gebruik zijnde (tijdelijke) mestopslagen (ook interessant voor Exploitanten Verzamelpunt), het afvoerregister voor Producenten 'Andere Meststoffen' en kan de gebruiker continu bekijken of de aan- en afvoer die via het eigen mestbanknummer loopt in evenwicht is met elkaar.
Tenslotte kan met MTA tracking- en tracing worden uitgevoerd ten aanzien van de herkomst van de mest die afnemers hebben aangewend op hun landbouwgronden en of aanbieders hebben afgevoerd of welke aanbieders en afnemers zijn bezocht met een bepaald motorvoertuig of aanhangwagen gedurende een op te geven periode. Tracking- en tracing is van belang voor afnemers die in het kader van voedselveiligheid of een bepaald kwaliteitssysteem moeten kunnen aantonen wat de herkomst is van de (dierlijke) meststoffen die ze hebben aangewend op hun landbouwgronden. Anderzijds is tracking- en tracing van de motorvoertuigen van belang voor aanbieders en de overheid bijvoorbeeld in het geval van besmettelijke dierziekten.
Let op: Er is via MTA geen electronische gegevenswisseling met MTIL of de Vlaamse Mestbank mogelijk: alle in MTA ingevoerde mestafzetdocumenten en of door de gebruiker uitgevoerde wijzigingen aan mestafzetdocumenten dienen derhalve ook via MTIL of schriftelijk aan de Vlaamse Mestbank te worden gemeld. Gebruikers van MTIL kunnen wel hun gegevens uitwisselen met gebruikers van MTA via het te downloaden MTIL-exportbestand.
Een demoversie van de administratieapplicatie MTA en de MTIL-gegevensuitwisselings-applicatie met MTA-gebruikers kunt u vinden onder de menuknop 'demo'. Om aan te loggen als demo-gebruiker dient u echter eerst een wachtwoord op te vragen via het submenu 'gebruikerscode'. Deze gebruikerscode en wachtwoord kunt u gebruiken voor de demo-administratieapplicatie en voor de gegevensuitwisselingsapplicatie. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden: deze demo-gebruikerscode met wachtwoord wordt gratis direct per e-mail aan u verstrekt. De handleiding voor het gebruik van de administratie vindt u onder de menuknop 'handleiding' in zowel de demo-applicaties als de daadwerkelijke gebruikers-applicaties van MTA. Alle nieuwe gebruikers ontvangen overigens ook een schriftelijke handleiding.


Waarom deze website
Op de eerste plaats is deze website ontwikkeld omdat er vanuit de markt duidelijk vraag is naar goedkope administratieve systemen, waarmee eenvoudig en snel van uitgevoerde mesttransporten overzichten kunnen worden samengesteld ten aanzien van de aan- en afvoer bij klanten en in- of uit mestopslagen en bij te houden registers. Mede door verstrenging van controles op handhaving van het mestdecreet is het belangrijk om een goede en inzichtelijk administratie te hebben met bevoorbeeld continu inzicht in de eigen nutriëntenbalans.
Deze website is echter ook opgezet met het oog op het feit dat binnen de landbouw steeds meer eisen worden gesteld aan de administratieve vastleggingen en traceerbaarheid van hoe bepaalde aan- en afvoerstromen precies lopen, t.b.v. voedselveiligheid en hygiëne. Daarbij kan in zijn algemeenheid ook de tendens worden waargenomen dat hierbij steeds vaker de eis wordt gesteld dat de betrokken partijen binnen een vastgestelde termijn (van soms slechts enkele uren) de relevante gegevens dienen te kunnen overleggen (bijvoorbeeld in het kader van voedselveiligheid of bij uitbraak van een besmettelijke dierziekte). Om aan dit soort verplichtingen nu en in de toekomst te kunnen voldoen en om de administratieve lastendruk daarbij beheersbaar te houden, is het zaak om dit soort registraties zoveel mogelijk te automatiseren en te integreren in applicaties die ook in het dagelijks gebruik hun nut bewijzen. Door deze functionaliteit kan MTA bijvoorbeeld als onderdeel dienen van het integraal keten beheerssysteem van de erkend mestvoerder (of loonwerker).


Kostenverlaging bij administreren via internet
Het grootste voordeel bij administreren via dit internetsysteem van Mestdistributie.be is het lage kostenniveau: indien u dit administratiesysteem via internet vergelijkt met een softwarepakket wat op een computer geinstalleerd en onderhouden dient te worden, met vergelijkbare mogelijkheden van administreren (als dat al bestaat...), dan zijn de kosten per geadministreerd mestafzetdocument die via een systeem dat via het internet loopt beduidend lager. Met name is het kostenvoordeel groot bij erkend mestvoerders, exploitanten en producenten die relatief weinig mestafzetdocumenten per jaar administreren. Immers de aanschafkosten en de jaarlijks terugkerende onderhouds- en licentiekosten zijn bij een vergelijkbaar op een computer geinstalleerd softwarepakket veel hoger. Dit wordt veroorzaakt door de kleine markt voor dit soort software, de relatief snel opeenvolgende veranderingen in de software door steeds veranderende wetgeving en eisen.
Administreren via het MTA van Mestdistributie.be is heel eenvoudig van opzet en heeft daardoor een laag kostenniveau: de gebruiker heeft alleen maar een computer nodig met een werkende internetverbinding. De software van de internet administratieapplicatie MTA is ook een stuk eenvoudiger te onderhouden en snel aan te passen aan veranderende wetgeving en eisen omdat het vanuit één centrale locatie draait (in een beveiligd datawarehouse). Deze structuur is veel gemakkelijker en goedkoper te onderhouden en te servicen in vergelijking tot systemen waarbij alle gebruikers allemaal via een eigen computer dienen te beschikken over software voor te administreren (denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan de veelheid aan besturingssystemen).


Continu toegang tot uw administratie MTA op Mestdistributie.be tegen vaste internetkosten
Een nadeel van een administratie die alleen maar bereikbaar is via internet, is dat wanneer men gegevens wil toevoegen of raadplegen, men daarvoor over een werkende internetverbinding dient te beschikken. Als de internetconnectie via een telefoonlijn loopt kunnen daardoor de inbelkosten behoorlijk oplopen.
Dit nadeel is te ondervangen door over te stappen op een ADSL-internetverbinding die tegenwoordig in bijna geheel België beschikbaar is. Via zo'n ADSL-verbinding kan men beschikken over een snelle en permanente verbinding met het internet tegen vaste (lage) maandkosten. Overigens kan men ook via de kabel over een permanente verbinding met internet beschikken. Echter veel erkend mestvoerders zullen hiervan geen gebruik kunnen maken gezien hun ligging in een landelijke omgeving waar een kabelinfrastructuur veelal ontbreekt. Uw computeraanbieder kan u over deze mogelijkheden verder informeren en adviseren.


Aanmelden als nieuwe Gebruiker
Via de linker menu-knop 'aanmelden' kunt u zich aanmelden als een nieuwe gebruiker van de internet applicatie Mest Transport Administratie (MTA) voor mestafzetdocumenten. Er verschijnt dan een pagina met uitleg en u dient op deze pagina een aantal voor ons relevante gegevens in te vullen. Na het klikken op de knop 'controleren' worden de ingevoerde gegevens gecontroleerd, waarna u zich via de knop 'aanmelden' definitief kunt aanmelden. Onder het submenu 'per post' kunt u overigens ook een aanmeldformulier downloaden, wat u kunt invullen en naar ons kunt verzenden per post.
We merken daarbij -op voorhand- op dat het verwerken van uw schriftelijke aanmelding tot 10 werkdagen kan duren in verband met de verwerking van uw gegevens en het aanmaken van uw administratie applicatie. De behandeling van een aanmelding via het internetregistratieformulier op deze website vergt normaliter tot maximaal 3 werkdagen (meestal 1 werkdag).
Één van de mogelijkheden overigens bij het aanmelden, is naast dat u kunt aangeven of u met andere bedrijven gegevens wenst uit te wisselen, is dat u kunt aangeven dat u ook mestafzetdocumenten van de afgelopen jaren wenst te kunnen administreren. Indien u van MTIL gebruik maakt, kunt u nameljk deze documenten downloaden en hierna het gedownloade bestand importeren in de MTA administratie. Via deze eenmalige handeling heeft u deze historische gegevens ook tot u beschikking om bijvoorbeeld overzichten voor klanten of de aan- en afvoeroverzichten van opslagen te raadplegen.
Informatie over abonnementskosten en de kosten om documenten uit reeds voorbije jaren te kunnen importeren/invoeren vindt u onder het submenu 'kosten'.