Abonnementskosten en voorwaarden

Voor het gebruik van de internet applicatie Mest Transport Administratie (MTA) van Mestdistributie.be voor mestafzetdocumenten zijn abonnementskosten verschuldigd. Het aantal mestafzetdocumenten dat een gebruiker in één administratiejaar (lopende van 1 januari tot en met 31 december) kan importen vanuit het MTIL-download bestand en of handmatig kan invoeren is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.

De kosten van het basis abonnement bedragen € 20.00 (EURO) per maand voor het voeren van een mest transport administratie van mestafzetdocumenten.

Het basisabonnement geeft de gebruiker het recht om in totaal 500 mestafzetdocumenten (met verschillend documentnummer) per administratiejaar te importeren/administreren. Dus een mestafzetdocument dat eerst via MTIL wordt aangemeld en later wordt bevestigd of afgelast telt als één document in MTA. Ook wordt een gekoppeld mestafzetdocument (fictief transport) als één transport geteld (mits dit ook als fictief transport wordt ingevoerd of geimporteerd). De extra abonnementskosten voor uitbreiding van het aantal mestafzetdocumenten dat er per administratiejaar méér kunnen worden ingevoerd, bedragen € 5.00 (EURO) per maand per 500 mestafzetdocumenten extra. Bij tussentijdse uitbreiding van het abonnement in het administratiejaar worden de extra abonnementskosten met terugwerkende kracht vanaf het begin van het administratiejaar in rekening gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Door registratie als gebruiker gaat gebruiker ermee akkoord dat de verschuldigde abonnementskosten vooraf halfjaarlijks of jaarlijks worden betaald. Hiertoe stuurt Mestdistributie.be een factuur aan de gebruiker. Indien gebruiker kiest voor jaarlijkse vooruitbetaling, wordt 5% korting gegeven op de totaal te betalen abonnementskosten. Het abonnement heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en tenminste tot en met het einde van het lopende administratiejaar met uitloop in een volgend jaar tot en met de reeds vooraf betaalde periode. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe administratiejaar te geschieden (dus vóór 1 december). Door registratie als nieuwe gebruiker gaat gebruiker ook akkoord met de overige Algemene Voorwaarden.


Gebruik van MTA voor administeren van reeds verstreken jaren

Indien u van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om ook mestafzetdocumenten te kunnen importeren of te kunnen invoeren van de afgelopen jaren (2000 t/m 2004), bedragen de meerkosten (éénmalig) € 75.00 (EURO) per geselecteerd administratiejaar voor maximaal 500 verschillende mestafzetdocumenten. Meerkosten bedragen € 5.00 (EURO) per geselecteerd jaar per 500 mestafzetdocumenten extra. Deze kosten zijn éénmalig en zullen worden toegevoegd aan de eerste factuur ter betaling van de eerste termijn van de abonnementskosten. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Gebruik van MTIL-gegevensuitwisseling met andere Erkend Mestvoerders

De meerkosten bedragen € 5.00 (EURO) per maand indien u van de mogelijkheid gebruik wenst te maken dat andere Erkend Mestvoerders hun MTIL-bestanden met u kunnen uitwisselen ten aanzien van de door hen uitgevoerde transporten waarin de door u opgegeven mestbanknummer(s) fungeren als aanbieder of afnemer. Per Erkend Mestvoerder waarmee u gegevens wilt uitwisselen bedragen de installatiekosten van de uitwisselingsapplicatie éénmalig € 20.00 (EURO). Deze kosten zullen worden toegevoegd aan de eerste factuur ter betaling van de eerste termijn van de abonnementskosten óf op het moment dat u opdracht geeft voor het toevoegen van een Erkend Mestvoerder waarmee u gegevens wilt uitwisselen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Handleiding, extra ondersteuning en/of helpdesk

Bij gebruik van de applicatie is een on-line handleiding aanwezig. Iedere nieuwe gebruiker ontvangt daarnaast ook een exemplaar van de handleiding.

Een gebruiker heeft jaarlijks het recht op één uur gratis ondersteuning en/of helpdesk. Indien een gebruiker meer ondersteuning en/of helpdesk wenst geldt voor de overige uren een tarief van € 85,00 per uur (exclusief BTW).

Op het moment dat kosten voor ondersteuning en/of helpdesk voor het eerst in rekening zullen worden gebracht aan gebruiker, wordt dit aan de gebruiker vooraf medegedeeld.


Overig

Voor alle overige verzoeken/aanpassingen zal in onderling overleg worden bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Deze verzoeken kunt u schriftelijk aan ons richten via het e-mail adres info@mestdistributie.be